Headline
Add your news ticker description here.
การหยุดลูกฟุตบอลด้วยอวัยวะส่วนต่างๆ

1.การหยุดลูกด้วยหลังเท้า วิธีนี้จะใช้หยุดลูกที่ลอยมาในตอนนั้นให้เรางอเข่าและยกเท้าขึ้นเพื่อที่จะได้รับลูกที่กำลังจะตกถึงพื้นจากนั้นให้เราลดขาและเท้าเพื่อผ่อนแรงปะทะตาจ้องมองที่ลูกบอลใช้ขาข้างใดข้างหนึ่งเป็นหลักและพยายามทรงตัวให้มั่น

Read More »